umění/art aktuálně/recently pf/pf události/events kontakt/contact
pf13m.png (8554 bytes)

Bachorík
Bubacco

Cigler
Čermákovi
De La Torre
Eliáš
Frydrych
Hančl
Hlava
Hlavička
Houska
Jeitz-Calliste
Karel
Klumparová
Kopecký
Křen
Libenský-Brychtová
Mareš
Müller
Pala
Palová
Roubíček
Rožátová
Rybák
Song-Mi Kim
Šrámková
Vachtová
Viková
Zámečníková
Partneři/Partners:

davidweb.png (28148 bytes)

© 1993-2013 Galerie Pokorná

 

PRAŽSKÝ FESTIVAL
PRAGUE FESTIVAL

25. 5. - 26. 5. 2009Nápad uspořádat PF09 /festival současného skla/ vznikl z mnoha podnětů. Jedním z nich je ale důležitý fakt:
v první půli roku 2009 předsedala Česká republika Evropskému společenství, zároveň právě uběhlo 20 let od
momentu, kdy se naše dějiny obrátily a my máme od té chvíle možnost žít v demokratické zemi, posléze i v
demokratickém společenství národů Evropy. Další naprosto přirozenou otázkou je, jak nás tahle změna
ovlivnila? Můžeme něco pozitivního okolnímu světu nabídnout? A co nabízí on nám?

Současná sklářská tvorba je přes vysoké uznání stále ještě plně nezmapovaný obor současného umění. Napadlo
nás, že právě tímto oborem je Česká republika světoznámá. A bez nadsázky je možné říci, že má určující
slovo. Samozřejmě, vzájemné ovlivnění světovými jmény jako Dale Chihuly, Harvey Littleton, Emil Gallé,
Theodor G. Sellner, rodina Barovier, Lucio Bubacco, Tapio Wirkalla, je přirozené. Čeští umělci jako
Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová, Jiří Harcuba, René Roubíček, Miluše Roubíčková, Pavel Hlava,
Vladimír Kopecký nebo Václav Cigler se svými kolegy ve světě drželi, přes nepřízeň doby, krok a v mnohém
svět udivovali.

Věříme, že představovat díla takových umělců ve vzájemné přátelské konfrontaci by mohlo být nejlepším
připomenutím toho, co u nás, v Evropě a také ve světě dosáhlo obdivuhodných kvalit. Může být inspirací pro
mladé lidi a impulsem pro celý kulturní svět navštívit naše město. Mohli bychom tak společně založit
tradici pražského světového festivalu současného skla.

Snažili jsme se, aby projekt zaujmul co nejširší okruh lidí a nechali jsme tak společně vzniknout nové
kulturní akci, která by po čase mohla proměnit Prahu ve světové centrum skla.


The idea to arrange PF 09 /festival of contemporary glass/ came out for many reasons. One of them was an
important fact that the Czech Republic was in a presidency of Europe Union in the first half of the year
2009. Also it was exactly twenty years from the moment, when our history had been turned and we had an
opportunity to live in a democratic country, after a while also in a democratic society of Europe. The next
simple question is: How this change affected us? Can we offer to the world something positive? And what the
world has offered to us?

The contemporary glass art is highly respected, but still not fully revealed domain of contemporary art. We
realized that this subject field is what the Czech Republic is world-famous for. And restrainedly it is
possible to say, that this country has the determinant word. Of course, mutual influences by world names
such as Dale Chihuly, Harvey Littleton, Emil Gallé, Theodor G. Sellner, Barovier family, Lucio Bubacco,
Tapio Wirkalla, is natural. Czech artists such as Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová, Jiří Harcuba,
René Roubíček, Miluše Roubíčková, Pavel Hlava, Vladimír Kopecký or Václav Cigler with their associates kept
up with the world even through disfavor of past times, but moreover they surprised the world by much.

We believe that the idea to show pieces of such artists in a mutual friendly confrontation would be the
best remembrance of something that achieved admirable qualities here, in Europe and also in the world. For
young people, it can be an inspiration and for the whole cultural world it might be a motion to visit our
city.

We hope our project attracts as many people as possible so we can together make a new cultural action come
to an existence and in future, to change Prague into a world center of glass.


SEZNAM MÍST A UMĚLCŮ/LIST OF PLACES AND ARTISTS: